සිනමාවට සිදු කළ මෙහෙය අගය කරමින් ක්‍රිස්ටෝපර් නෝලන් සහ ඔහුගේ බිරිඳ හට නයිට් පදවිය​ක් News
· 1 min read

සිනමාවට සිදු කළ මෙහෙය අගය කරමින් ක්‍රිස්ටෝපර් නෝලන් සහ ඔහුගේ බිරිඳ හට නයිට් පදවිය​ක්

ප්‍රවීණ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂක Christopher Nolan හට එංගලන්තයේදී Kinght පදවියක් පිරිනැමීමට සූදානම්ව සිටි

Read more
Nelson Peltz විසින් මාවල් චිත්‍රපට සඳහා කාන්‍තාවන් සහ කළු ජාතිකයන් වැඩි වශයෙන් එක් කරගැනීම ගැන ප්‍රශ්න කරයි News
· 1 min read

Nelson Peltz විසින් මාවල් චිත්‍රපට සඳහා කාන්‍තාවන් සහ කළු ජාතිකයන් වැඩි වශයෙන් එක් කරගැනීම ගැන ප්‍රශ්න කරයි

Disney සමාගමේ ආයෝජකයෙකු වන Nelson Peltz විසින් මාවල් චිත්‍රපට සඳහා කාන්‍තාවන් සහ කළු ජාතිකයන් වැඩි වශයෙ

Read more