අතිශය ජනප්‍රිය Wikipedia වෙබ් අඩවිය ආරම්භ කර අදට වසර 23ක් සපිරෙයි.🌐📚

by Menuka Risith

අතිශය ජනප්‍රිය Wikipedia වෙබ් අඩවිය ආරම්භ කර අදට වසර 23ක් සපිරෙයි.🌐📚

Share

 අතිශය ජනප්‍රිය Wikipedia වෙබ් අඩවිය ආරම්භ කර අදට වසර 23ක් සපිරෙයි.

 2001 වසරේ ජනවාරි 15 වනදා ආරම්භ කල Wikipedia වෙබ් අඩවිය නඩත්තු වන්නේ Wikimedia Foundation නම් ඇමරිකානු ලාභ නොලබන සංවිධානය (NGO) විසිනි.

 මාර්ගගත විශ්වකෝශයක් වන Wikipedia වෙබ් අඩවිය ආරම්භ කරන ලද්දේ ඉංග්‍රීසි භාශාවෙන් පමණක් වන අතර මේ වන විට සිංහල ඇතුලු ලොව පුරා භාශා 326කින් කියවීමට හැකිය.

 මෙම වෙබ් අඩවිය ආරම්භ කරන ලද්දේ Jimmy Wales සහ Larry Sanger විසිනි.

 දැනට Wikipedia වෙබ් අඩවියෙහි ලිපි මිලියන 62ක් පමණ ඇති අතර සිංහල භාශාවෙන් ලිපි 20,102ක් ඇත.

 මසකට බිලියන 2ට අධික පිරිසක් මෙම වෙබ් අඩවිය පරිශීලනය කරන බවට වාර්තා වෙයි. මේ වන විට ලොව වැඩිම පිරිසක් පැමිණෙන වෙබ් අඩවි ලැයිස්තුවේ 7වන ස්ථානයේ Wikipedia පසු වෙයි.