සිංහල සිනමාවේ “හිත හොද චණ්ඩියා” ලෙස හඳුන්වන රෙක්ස් කොඩිප්පිලි මහතා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

by The Sri COM

සිංහල සිනමාවේ “හිත හොද චණ්ඩියා” ලෙස හඳුන්වන රෙක්ස් කොඩිප්පිලි මහතා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

Share

🕯| Veteran actor Rex Kodippili passed away at 85🪦💐

සිංහල සිනමාවේ “හිත හොද චණ්ඩියා” ලෙස හඳුන්වන රෙක්ස් කොඩිප්පිලි මහතා අභාවප්‍රාප්ත වෙයි. මියයන විට එතුමා 85 වැනි වියේ පසු විය.

60 දශකයේ “කතුරැ මුවාත්” චිත්‍රපටය තුළින් සිය රංගන ජීවිතය ආරම්භ කල රෙක්ස් කොඩිප්පිලි මහතා චිත්‍රපට 150කට ආසන්න ප්‍රමාණයකට රංගනයෙන් දායක විය.

ඔබට සුභ ගමන්