කොටියන්ගේ, දිවියන්ගේ, ව්‍යාඝ්‍රයන්ගේ ඔක්කොගෙම හමත්, උඩින් පේන රටාවම තමයි කියලා ඔයාලා දන්නවාද??

by Vikum Harshana

කොටියන්ගේ, දිවියන්ගේ, ව්‍යාඝ්‍රයන්ගේ ඔක්කොගෙම හමත්, උඩින් පේන රටාවම තමයි කියලා ඔයාලා දන්නවාද??

Share

කොටියන්ගේ, දිවියන්ගේ, ව්‍යාඝ්‍රයන්ගේ ඔක්කොගෙම හමත්, උඩින් පේන රටාවම තමයි කියලා ඔයාලා දන්නවාද??