ජනප්‍රිය Peter Pan චරිතය ජනතා අයිතියට.

by The Sri COM

ජනප්‍රිය Peter Pan චරිතය ජනතා අයිතියට.

Share

J.M. Barrie විසින් නිර්මාණය කල පළමු Peter Pan චරිතය ඊයේ දිනයේ සිට ජනතා අයිතියට හෙවත් Public Domain එකක් බවට පත්ව තිබෙනවා. ජනප්‍රිය මිකී මවුස් සහ මිනී මවුස් චරිතයද ඊයේ දිනයේදී එසේ ජනතා අයිතියට පත් විය. චරිතයක් Public Domain එකක් බවට පත් වූ පසු ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට එය කිසිදු අවසරයකින් තොරව නිර්මාණ වලට භාවිතා කිරීම සහ වෙනස් කිරීම කල හැකිය. කෙසේ නමුත් public domain එකක් බවට පත්ව ඇත්තේ ඉහත සඳහන් කල මුල් පීටර් පෑන් චරිතය පමණක් වන අතර පසුව නිර්මාණය කල පීටර් පෑන් චරිත වලට මෙය අදාල නොවේ. Public Domain එකක් බවට පත්වීමට හේතුව වන්නේ ඇමරිකාවේ ඇති බුද්ධිමය දේපල පනතට යටත්වයි එම පනත අනුව වසර 95ක් පැරණි ඕනෑම නිර්මාණයක් public domain එකක් බවට පත් වෙයි. ෂර්ලොක් හෝම්ස් චරිතයද 2023 ජනවාරි 1 වනදා සිට එම නීතිය යටතේ ජනතා අයිතියට පත් විය. Public Domain හෙවත් පොදු අයිතියට පත් වීම සම්බන්ධ්ව සම්පුර්ණ විස්තර මෙතනින් කියවන්න: https://thesricom.lk/public-domain-copyright-law-sinhala/