සිනමා ඉතිහාසයේ බිහිවූ විශිෂ්ටතම සජීවීකරණ චිත්‍රපටය ලෙස The Lion King තේරී පත්වෙයි.

by Yashitha Bhashana

සිනමා ඉතිහාසයේ බිහිවූ විශිෂ්ටතම සජීවීකරණ චිත්‍රපටය ලෙස The Lion King තේරී පත්වෙයි.

Share

🎬 | The Lion King (1994) has been voted as the History Greatest Animated Film🦁👑 🗳️

Ranker වෙබ් අඩවිය මගින් පැවැත්වූ ඡන්ද විමසීමකදී පරීශීලක මනාප මිලියන 1.3 ක ප්‍රමාණයකින් සිනමා ඉතිහාසයේ නිර්මාණය වූ විශිෂ්ටතම සජීවීකරණ චිත්‍රපටය ලෙස 1994 වසරේ නිකුත් වූ The Lion King චිත්‍රපටය ප්‍රේක්ෂක මනාපයෙන් තේරී පත්ව තිබෙනවා.

Ranker වෙබ් අඩවිය විසින් තේරූ History Greatest Animated Film ලැයිස්තුවේ මුල් 10 පිළිවෙලින්.⬇️

1️⃣ The Lion King (1994)
2️⃣ Monster, Inc. (2001)
3️⃣ Up (2009)
4️⃣ Toy Story (1995)
5️⃣ The Incredibles (2004)
6️⃣ Finding Nemo (2003)
7️⃣ Shrek (2001)
8️⃣ Spider-Man: In to the Spider-Verse (2018)
9️⃣ Aladdin (1992)
🔟 How to Train Your Dragon (2010)