ලොව එතෙක් මෙතෙක් බිහිවූ හොඳම කාටූන් කතාමාලාව ලෙස Tom and Jerry තේරී පත්වෙයි.

by Yashitha Bhashana

ලොව එතෙක් මෙතෙක් බිහිවූ හොඳම කාටූන් කතාමාලාව ලෙස Tom and Jerry තේරී පත්වෙයි.

Share

📺| The Classic TV Cartoon, Tom and Jerry has been voted as the best Cartoon of All Time 🗳️

ලොව එතෙක් මෙතෙක් නිර්මාණය වූ හොඳම කාටූනය ලෙස Tom and Jerry කාටුන් කතා මාලාව ප්‍රේක්ෂක මනාපයෙන් තේරී පත්ව තිබෙනවා.

Ranker වෙබ් අඩවිය මගින් පැවැත්වූ ඡන්ද විමසීමකදී පරීශීලක මනාප මිලියන 3.5ක ප්‍රමාණයක් සමගින් 1940 වර්ශයේදී නිකුත් වීම ආරම්භ කල 'ටොම් ඇන්ඩ් ජෙරි' කාටුන් කතා මාලාව එතෙක් මෙතෙක් බිහිවූ හොඳම කාටූනය ලෙස තේරී පත්ව ඇත.

මෙම ලැයිස්තුවෙ දෙවන ස්ථානය ගැනීමට Avatar: The last Airbender කාටුන් මාලාව සමත්ව තිබෙනවා. එමෙන්ම මෙහි පිලිවලින් පස්වන සහ දසවන ස්ථාන හිමි කරගැනීමට ලෝක ප්‍රසිද්ධ ස්කුබි ඩූ කාටුන් මාලාවෙ, Scooby - Doo, Where Are You! සහ. What's New, Scooby - Doo සමත්ව ඇත.

Ranker වෙබ් අඩවිය විසින් තේරූ The Greatest Cartoon of All Time ලැයිස්තුවේ මුල් 10 පිළිවෙලින්.⬇️

1️⃣ Tom and Jerry
2️⃣ Avatar: The Last Airbender
3️⃣ Rick and Morty
4️⃣ Looney Tunes
5️⃣ Scooby-Doo, Where Are You!
6️⃣ Gravity Falls
7️⃣ Spongebob SquarePants
8️⃣ The Simpsons
9️⃣ Wile E. Coyote and the Road Runner
🔟 What's New, Scooby-Doo?