නවතම CARS චිත්‍රපටයක වැඩ කටයුතු ආරම්භවේ.

by Sanchuka kavinda

නවතම CARS චිත්‍රපටයක වැඩ කටයුතු ආරම්භවේ.

Share

🎬| The ‘Cars’ franchise will return for more projects.🚘 අතිශය ජනප්‍රිය Cars සජීවිකරණ චිත්‍රපට මාලාවෙහි නවතම චිත්‍රපට කිහිපයක් නිර්මාණය වන බවට තහවුරු කරයි. දැනට Cars චිත්‍රපට 3ක් නිකුත් වී ඇත.