ජනප්‍රිය දකුණු ඉන්දීය නළු Thalapathy Vijay මීළඟ චිත්‍රපටයේ රූගත කිරීම් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙයි

by The Sri COM

ජනප්‍රිය දකුණු ඉන්දීය නළු Thalapathy Vijay මීළඟ චිත්‍රපටයේ රූගත කිරීම් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙයි

Share

🎬| Thalapathy Vijay will Fly to Sri Lanka for the next schedule.✈️🇱🇰

ජනප්‍රිය දකුණු ඉන්දීය නළු Thalapathy Vijay ඔහුගේ මීළඟ චිත්‍රපටයේ රූගත කිරීම් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන බවට වාර්තා වෙනවා.

Venkat Prabhu විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරනු ලබන මෙම චිත්‍රපටයෙහි තවමත් title එකක් හෙලි කර නොමැති අතර #Thalapathy68 ලෙසයි එය හඳුන්වන්නේ.