චිත්‍රපට ගීයක් spotify තුළ වැඩිම වාර ගණනක් streams වූ සහ බිලියන 3 සීමාව පසු කල 4වන් ගීතය බවට සන්ෆ්ලවර් පත්වෙයි.

by Yashitha Bhashana

චිත්‍රපට ගීයක් spotify තුළ වැඩිම වාර ගණනක් streams වූ සහ බිලියන 3 සීමාව පසු කල 4වන් ගීතය බවට සන්ෆ්ලවර් පත්වෙයි.

Share

🕷| ‘Sunflower’ from ‘Into the Spider-Verse’ is the 4th song in history to reach 3 billion streams on Spotify.🕸🌻🔝🎵

චිත්‍රපටයක ගීතයක් Spotify තුළ වැඩිම වාරගනණක් streams වූ සහ බිලියන 3 සීමාව පසු පළමු අවස්ථාව සහ Spotify ඉතිහාසය තුළ වාර බිලියන 3ක් streams වූ 4වන ගීතය බවට 2018 වසරේ නිකුත් වූ Spider-Man: Into the Spider-Verse හි Post Malone සහ Swae Lee විසින් ගායනා කරන ලද Sunflower ගීතය සමත් වෙයි.

Spotify තුළ වැඩිම වාර ගණනක් streams වූ ගීත:

1️⃣ Blinding Lights - The Weeknd (streams billion 3.895)

2️⃣ Shape of You - Ed Sheeran (streams billion 3.686)

3️⃣ Someone You Loved - Lewis Capaldi (streams billion 3.059)

4️⃣ Sunflower -Post Malone x Swae Lee (streams billion 3.006)

5️⃣ Dance Moneky - Tones and I (streams billion 2.936)