හැටන් නගරයට හිම වැටුන කතාව ඇත්තක්ද?

by The Sri COM

හැටන් නගරයට හිම වැටුන කතාව ඇත්තක්ද?

Share

හැටන් ප්‍රදේශයේ හිම වැටිලා කියල හැමතැනම ශෙයාර් වෙන ඡායාරූප වල ඇත්ත කතාව..☃️❄️🌨🍃

මේ ඡායාරූප ටික ඇත්තටම ඉන්දියාවේ "උත්තරකාන්ද්" ප්‍රාන්තයේ "චම්පාවත්, කවුසානි" වගේ තේ වතු යායවල් වල ගත්ත ඡායාරූප කිහිපයක්.
සාමාන්‍යයෙන් ⁣සෑම වසරකම වගේ ඉන්දියාවේ උත්තරකාන්ද් ප්‍රාන්තයේ සමහර ප්‍රදේශ වලට හිම වැටෙනවා.

මේක විශාල සංචාරක ආකර්ශනයක් දිනාගැනීමටත් සමත් වෙලා තියෙනවා, ඉන්දියාවේ “The indian Holiday” වෙබ් පිටුව හරහා සෑම වසරකම ඉන්දියාවේ උත්තරකාන්ද් ප්‍රාන්තය තුල හිම පතනය නැරඹිය හැකි ස්ථාන නම් කරනවා. මේ වසරේදීත් ස්ථාන දහයක් නම් කරලා තියෙනවා,ඒ අතර මෙම තේ වතු කිහිපයකුත් ඇතුලත් වෙනවා. ඉතින් Facebook වල දකින හැමදේම ශෙයාර් කරද්දි පරිස්සමෙන්.

සටහන: ශ්‍රී කොම් වෙනුවෙන් Ux Charcoal