ඩාක් කතාමාලාව විකාශය ආරම්භ වී අදට වසර 6යි.

by Yashitha Bhashana

ඩාක් කතාමාලාව විකාශය ආරම්භ වී අදට වසර 6යි.

Share

🗓| Six years ago today, Dark premiered on Netflix!📺

21 වැනි සියවසයේ නිර්මාණය වූ සහ කාලතරණය සම්බන්ධ විශිෂ්ට සහ අතිශය ජනප්‍රිය Dark කතාමාලාවේ විකාශය ආරම්භ කරමින් පළමු කතාසමය Netflix ඔස්සේ නිකුත් වී අදට වසර 6ක් සපිරෙයි.

Netflix ඔස්සේ නිකුත් වූ පළමු ජර්මානු භාශා කතාමලාව වන Dark කතාමාලාව කතාසමයන් 3කින් කතාංග 26කින් සමන්විත වන අතර 2020 ජූනි 27 විකාශය අවසන් කරන ලදී.

Dark කතාමාලාව BBC විසින් නම් කරන ලද 21 වැනි සියවසයේ හොඳම රූපවාහිනී කතාමාලාවන් හෙවත් BBC’s 100 Greatest Television Series of the 21st Century ලැයිස්තුවේ 58 වැනි ස්ථානයේ සහ IMDb දර්ශකයේ Top 250 TV Shows ලැයිස්තුවේ 89 ස්ථානයේ රැඳී සිටිනවා.