මූන් නයිට් දෙවන කතාසමය දක්වා දීර්ඝ කරයි.

by Yashitha Bhashana

මූන් නයිට් දෙවන කතාසමය දක්වා දීර්ඝ කරයි.

Share

📺| Season 2 for ‘Moon Knight’ is currently in the works.🌙

Moon Knight කතාමාලාව දෙවන කතාසමය සඳහා දීර්ඝ කර ඇති බවට Hollywood scooper කෙනෙකු වන DanielRPK විසින් වාර්තා කරනවා.