අර්තාපල් නම හැදුණේ Potato වලින් නෙමෙයි

by Vikum Harshana

අර්තාපල් නම හැදුණේ Potato වලින් නෙමෙයි

Share

"අර්තාපල් නම හැදුණේ Potato වලින් නෙමෙයි" 🥔🥔🥔
🥔 මුල් කාලයේ ගොඩක් භාෂාවල Apple කියන නමේ තේරුම ලෙස සටහන් වෙන්නේ "Fruit" කියන එකයි.
🥔 ඉතින් ගොඩක් පළතුරුවලට apple කියලා කොටසක් එකතු වුණා.
🥔 ඉතින් මුල් කාලයේ ඉඳන්ම අර්තාපල් වලට කිව්වේ "Earth Apple" කියලා.
🥔 ඕක ලන්දේසි භාෂාවෙන් කියන්නේ aardappel කියලා.
🥔 ඔය අර්තාපල් ලංකාවට හඳුන්වා දෙන්නේ aardappel නමින්.
aardappel සිංහලවලට එද්දි තමයි "අර්තාපල්" වුණේ.
🥔 එහෙම නැතුව potato අර්තාපල් වුණේ නෑ.