පෙට් සෙමටරි ප්‍රීක්වල් නිර්මාණය වන "Pet Semetery: Bloodlines" චිත්‍රපටය ඔක්තෝබර් 6 නිකුත් වෙයි.

by Yashitha Bhashana

පෙට් සෙමටරි ප්‍රීක්වල් නිර්මාණය වන "Pet Semetery: Bloodlines" චිත්‍රපටය ඔක්තෝබර් 6 නිකුත් වෙයි.

Share

🪦| Pet Sematary: Bloodlines will streaming exclusively on Paramount+ Oct. 6. 🎬
ජනප්‍රිය හොල්මන් නවකතා රචකයෙකු වන Stephen King ගේ අතිශය ජනප්‍රිය නවකතාවක් වන Pet Sematary පොත ඇසුරෙන් නිර්මාණය වූ 2019 වසරේ නිකුත් වූ Pet Sematary චිත්‍රපටයේ prequel එකක් ලෙස නිර්මාණය වූ Pet Sematary: Bloodlines චිත්‍රපටය ඔක්තෝබර් 6 වනදා Paramount+ ඔස්සේ නිකුත් වෙයි.