ඕපන්හයිමර් වෙබ් පිටපත් නිකුත් වෙයි.

by Yashitha Bhashana

ඕපන්හයිමර් වෙබ් පිටපත් නිකුත් වෙයි.

Share

📀| Oppenheimer digital copies has been released.

Oppenheimer චිත්‍රපටයේ වෙබ් පිටපත් අන්තර්ජාලයට නිකුත් වෙයි.