ඔ්පන්හයිමර් හොදම චිත්‍රපට, අධ්‍යක්ෂණය, නළුවා සහා සහය නළුවා ඇතුළු ඔස්කාර් සම්මාන 13ක් සදහා නිර්‌දේශ වෙයි.

by Menuka Risith

ඔ්පන්හයිමර් හොදම චිත්‍රපට, අධ්‍යක්ෂණය, නළුවා සහා සහය නළුවා ඇතුළු ඔස්කාර් සම්මාන 13ක් සදහා නිර්‌දේශ වෙයි.

Share

Oppenheimer හොඳම චිත්‍රපටය, හොඳම අධ්‍යක්ෂනය, හොඳම නළුවා ඇතුලු සම්පූර්ණ සම්මාන 13ක් සඳහා නිර්දේශ වෙමින් 96 වැනි Oscar හෙවත් Academy සම්මාන උළලේ වැඩිම සම්මාන ගණනක් සඳහා නිර්දේශ වූ චිත්‍රපටය බවට පත් වෙයි.
Oppenheimer නිර්දේශ වූ සම්මාන⬇️
▫️Best Picture
▫️Best Director
▫️Best Actor
▫️Best Supporting Actor
▫️Best Supporting Actress
▫️Best Adapted Screenplay
▫️Best Cinematography
▫️Best Film Editing
▫️Best Original Score
▫️Best Sound
▫️Best Costume Design
▫️Best Make-up and Hairstyling