2023 වසරේ නොබෙල් ත්‍යාගලාභීන්

by Swarnareka Sewwandi

2023 වසරේ නොබෙල් ත්‍යාගලාභීන්

Share

2023 නොබෙල් ත්‍යාගලාභීන්
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
1896 අද වැනි දිනෙක මෙළොවින් සමුගත් ඇල්ෆ්‍රට් නොබෙල් අනුමරණය සමරමින් සෑම වසරකම දෙසැම්බර් 10 වන දින නොබෙල් ත්‍යාග ප්‍රධානය කරනු ලබයි..
භෞතික විද්‍යාව ,රසායන විද්‍යාව , වෛද්‍ය විද්‍යාව , සාහිත්‍ය , ආර්ථික විද්‍යාව සහ සාමය යන ක්ශේත්‍ර උදෙසා මානව වර්ගයාට ඉහළම ප්‍රතිලාභ ලබාදෙන සේවයක් කළ මිනිසුන් වෙනුවෙන් 1901වසරේ සිට මෙසේ නොබෙල් ත්‍යාගය ප්‍රධානය කරනු ලබනවා .
ඒ අනුව අද දින මෙම වසරට අදාල නොබෙල් ත්‍යාග ප්‍රධානයන් සිදුවුණා.
▪️2023▪️
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

🟥The Nobel Prize in Physics 2023
භෞතික විද්‍යාව
2023 භෞතික විද්‍යාව සඳහා වූ නොබෙල් ත්‍යාගය
✅ Pierre Agostini,
✅Ferenc Krausz
✅ Anne L’Huillier වෙත පිරිනමන ලදී.
▪️සොයාගැනීම
ද්‍රව්‍යයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගතිකතාවයන් අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා වූ පර්‍යේෂණ උදෙසා
Experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter"


〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

🟥The Nobel Prize in Chemistry 2023
රසායන විද්‍යාව
2023 රසායන විද්‍යාව සඳහා වූ නොබෙල් ත්‍යාගය
✅ Moungi G. Bawendi,
✅Louis E. Brus
✅Aleksey YekimoV
▪️සොයාගැනීම
ක්වොන්ටම් තිත් සොයා ගැනීම සහ සංස්ලේෂණය කිරීම උදෙසා
Discovery and synthesis of quantum dots"

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

🟥The Nobel Prize in Physiology Or medicine 2023
වෛද්‍ය විද්‍යාව
2023 කායික විද්‍යාව හෝ වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ නොබෙල් ත්‍යාගය
✅ Katalin Karikó
✅Drew Weissman වෙත ප්‍රදානය කරන ලදී
▪️සොයාගැනීම .
"COVID-19 වෛරසයට එරෙහිව ඵලදායී mRNA එන්නත් නිපදවීම උදෙසා දායකවූ නියුක්ලියෝසයිඩ් පදනම් වෙනස් කිරීම් පිළිබඳ ඔවුන්ගේ සොයාගැනීම් උදෙසා"
Their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19"
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

🟥The Nobel Prize in Literature 2023
සාහිත්‍ය
2023 සාහිත්‍යය සඳහා වූ නොබෙල් ත්‍යාගය
✅Jon Fosse
වෙත පිරිනමන ලදී,
▪️සේවය
කිව නොහැකි දේට හඬ දෙන ඔහුගෙ නව්‍ය වේදිකා නාට්‍ය සහ ගද්‍ය රචනා උදෙසා "
innovative plays and prose which give voice to the unsayable"


〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

🟥The Nobel Peace Prize 2023
සාම ත්‍යාගය
✅Narges Mohammadi( Iran)
▪️සේවය
"ඉරානයේ කාන්තා හිංසනයට එරෙහි ඇයගේ පෙනීසිටීම් මෙන්ම, මානව හිමිකම් සහ නිදහස ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ඇයගේ සටන අයගනු වස්"
Prize motivation: “for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all”
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

🟥The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2023
ආර්ථික විද්‍යාව.
ඇල්ෆ්‍රඩ් නොබෙල් 2023 සිහිකිරීම සඳහා ආර්ථික විද්‍යාව සඳහා වූ නොබෙල් ත්‍යාගය
✅ ක්ලෝඩියා ගෝල්ඩින්
වෙත පිරිනමන ලදි
▪️සේවය
කාන්තා ශ්‍රම වෙළඳපල ලබාදෙන ප්‍රතිඵලයන් පිළිබඳ අපගේ අවබෝධය දියුණු කිරීම වෙනුවෙන් කළ මෙහෙය උදෙසා"
having advanced our understanding of women’s labour market outcomes"


▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

🟥දැනුමට
▪️ලබාදුන් සම්මාන : 621
▪️සම්මානලාභීන් : 1,000
▪️සම්මාන ලබාදෙන ක්ශේත්‍ර :-6
▪️නොබෙල් සම්මාන ලැබූ කාන්තාවන්:65
▪️නොබෙල් ත්‍යාග ලැබූ සංවිධාන:-27
▪️ලාබාලම සම්මානලාභියා:- 17
▪️වයස්ගතම සම්මානලාභියා:-97


✍️Swarnarekha Sewwandi