නිකුත් වීමට තිබූ සජීවී-ක්‍රියාදාම Powerpuff Girls කතා මාලාව නවතා දැමීමට CW ආයතනය තීරණය කරයි.

by Srimal

නිකුත් වීමට තිබූ සජීවී-ක්‍රියාදාම Powerpuff Girls කතා මාලාව නවතා දැමීමට CW ආයතනය තීරණය කරයි.

Share

CW cancels live-action 'Powerpuff Girls' series.

නිකුත් වීමට තිබූ සජීවී-ක්‍රියාදාම Powerpuff Girls කතා මාලාව නවතා දැමීමට CW ආයතනය තීරණය කරයි.කතා මාලාවේ රූගත කිරීම්ද බොහොමයක් අවසන් කර තිබියදි මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවටයි වාර්තා වන්නේ.

Via: TV Line

#SriCOM #PowerpuffGirls