තමන් රූපවාහිනී කතාමාලාවන් නරඹා නැති බවත් පුතාගේ බලකිරීම මත Breaking Bad නැරඹූ අතර එය විශිෂ්ට කතාමාලාවක් බව නිකලස් කේජ් ප්‍රකාශ කරයි.

by Yashitha Bhashana

තමන් රූපවාහිනී කතාමාලාවන් නරඹා නැති බවත් පුතාගේ බලකිරීම මත Breaking Bad නැරඹූ අතර එය විශිෂ්ට කතාමාලාවක් බව නිකලස් කේජ් ප්‍රකාශ කරයි.

Share

📺| Nicolas Cage didn’t watch TV until his son made him watch ‘Breaking Bad’.

ජනප්‍රිය Hollywood නළු Nicolas Cage මීට පෙර රූපවාහිනි කතාමාලාවන් නරඹා නොමැති බවත් ඔහුගේ පුතා විසින් Breaking Bad නැරඹීමට බල කල පසු එය නැරඹූ අතර කතාමාලාව විශිෂ්ට බවත් එම හේතුවෙන් දැන් ඔහු හට රූපවාහිනී කතාමාලාවන් වල රඟදැක්වීමට අවශ්‍ය බවට ප්‍රකාශ කරයි.

Powered By: jw7.bet/af/JB1zmmQF/join