2018 වසරේදී මියගිය සුප්‍රසිද්ධ DJ ශිල්පියෙකු වන Avicii ගේ ජිවිත කතාව ඇසුරෙන් නවතම වාර්තාමය චිත්‍රපටයක් නිර්මාණය වන බවට තහවුරු කරයි.

by Srimal

2018 වසරේදී මියගිය සුප්‍රසිද්ධ DJ ශිල්පියෙකු වන Avicii ගේ ජිවිත කතාව ඇසුරෙන් නවතම වාර්තාමය චිත්‍රපටයක් නිර්මාණය වන බවට තහවුරු කරයි.

Share

🎬| New Avicii documentary in the works, focusing on the late DJ's rise to fame.

2018 වසරේදී මියගිය සුප්‍රසිද්ධ DJ ශිල්පියෙකු වන Avicii ගේ ජිවිත කතාව ඇසුරෙන් නවතම වාර්තාමය චිත්‍රපටයක් නිර්මාණය වන බවට තහවුරු කරයි.

Via: Variety