🎬| ආගමට අපහස වනවායැයි හිංදු ආගමිකයන්ගේ විරෝධතා හේතුවෙන් අන්නාපූරානී චිත්‍රපටය Netflix වලින් ඉවතට.

by Menuka Risith

🎬| ආගමට අපහස වනවායැයි හිංදු ආගමිකයන්ගේ විරෝධතා හේතුවෙන් අන්නාපූරානී චිත්‍රපටය Netflix වලින් ඉවතට.

Share

ජනප්‍රිය ඉන්දීය නිලි Nayanthara රංගනයෙන් දායකවන Annapoorani චිත්‍රපටයට හින්දු භක්තිකයන් විසින් දැක්වූ විරෝධය හේතුවෙන් Netflix විසින් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.

චෝදනා කරුවන් පවසන්නේ මෙය හින්දු විරෝධි චිත්‍රපටයක් බවයි එයට හේතුව ලෙස චිත්‍රපටයේ මුස්ලිම් තරුණයෙකු හා හින්දු තරුණියෙකු ආදරය කිරීම, හින්දු තරුණිය මස් මාංශ ආහාර පිසීම, හින්දු තරුණිය ආහාර පිසීමට පෙර “Namaaz” සිදුකිරීම හා බුර්කාවක් පැළඳගෙන සිටීම යනාදී හේතූන් මත එයින් හින්දු ආගමික මතවාද වලට නිග්‍රහා වෙන බව පවසා හින්දු ආගමිකයන් විසින් චිත්‍රපටයට විරෝධය දක්වා තිබෙනවා.

#SriCOM #Annapoorani