නාසා ආයතනගේ Commercial Crew Program (CCP) විසින් සංවිධානය කරන වාර්ෂික Children's Calendar Art Work Contest චිත්‍ර තරඟාවලියේ 2024 ජුලි මස සදහා වූ පලමු ස්ථානය ශ්‍රී ලාංකික සිවුවෙකුට.

by Pasindu Herath

නාසා ආයතනගේ Commercial Crew Program (CCP) විසින් සංවිධානය කරන  වාර්ෂික Children's Calendar Art Work Contest චිත්‍ර තරඟාවලියේ 2024 ජුලි මස සදහා වූ පලමු ස්ථානය ශ්‍රී ලාංකික සිවුවෙකුට.

Share

නාසා ආයතනගේ Commercial Crew Program (CCP) විසින් සංවිධානය කරන වාර්ෂික Children's Calendar Art Work Contest චිත්‍ර තරඟාවලියේ 2024 සඳහා නිකුත් කරන ඩිජිටල් කැලැන්ඩරයේ ජූලි මාසයට අදාල චිත්‍රය සඳහා වූ පළමු ස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවේ D.L.ප්‍රේමරත්න දරුවා ජයග්‍රහනය කර තිබෙනවා. වයස අවු.4-6 ඛාණ්ඩය නියෝජනය කරමින් Living & Working In The Space තේමාව යටතේ ඇඳි චිත්‍රය පහත ඇත. 2024 සඳහා වූ එම කැලැන්ඩරය පහත ලින්කුවෙන් බාගත කල හැකිය. https://www.nasa.gov/commercial-crew-artwork-contest/