සිනමා ඉතිහාසයේ ඕවර්රේටඩ්ම අධ්‍යක්ෂකවරයා බවට මයිකල් බේ තේරී පත්වෙයි.

by Yashitha Bhashana

සිනමා ඉතිහාසයේ ඕවර්රේටඩ්ම අධ්‍යක්ෂකවරයා බවට මයිකල් බේ තේරී පත්වෙයි.

Share

🎬| Michael Bay voted as 1st of “The Most Overrated Directors of All Time” 🗳

Ranker වෙබ් අඩවිය විසින් පවත්වනු ලැබූ ඡන්ද විමසීමකදී සිනමා ඉතිහාසයේ වැඩිම අධිතක්සේරුවට පත්ව ඇති හෙවත් Overratedම අධ්‍යක්ශක වරු Most Overrated Directors of All Time අංශයේ පළමු ස්ථානය සඳහා අතිශය ජනප්‍රිය Transformers චිත්‍රපට අධ්‍යක්ශනය කල Michael Bay තේරී පත්ව තිබෙනවා. මේ සඳහා පරිශීලකයන් 32,000ට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඡන්ද 47,000ක් භාවිතා කර තිබෙනවා.

Ranker වෙබ් අඩවිය විසින් තේරූ The Most Overrated Directors of All Time ලැයිස්තුවේ මුල් 10 පිළිවෙලින්.⬇️

1️⃣ Michael Bay
2️⃣ Lena Dunham
3️⃣ Chris Weitz
4️⃣ Barbra Streisand
5️⃣ Zack Snyder
6️⃣ Paul Weitz
7️⃣ M. Night Shyamalan
8️⃣ Zach Braff
9️⃣ Eli Roth
🔟 Roland Emmerich