ශී - හල්ක් සහ මිස් මාවල් දෙවන කතා සමයන් දක්වා දීර්ඝ කරයි.

by Yashitha Bhashana

ශී - හල්ක් සහ මිස් මාවල් දෙවන කතා සමයන් දක්වා දීර්ඝ කරයි.

Share

📺| Marvel Studios is developing a second season for She-Hulk & Ms. Marvel.

දැඩි ප්‍රේක්ෂක අප්‍රසාදයට පත් වූ She-Hulk සහ Ms. Marvel කතාමාලාවන් දෙවන කතාසමයන් සඳහා දීර්ඝ කර ඇති බවට ප්‍රසිද්ධ insider කෙනෙකුවන Danielrpk විසින් වාර්තා කරනවා.