සිනමා ඉතිහාසයේ බිහිවූ විශිෂ්ටතම අධ්‍යක්ෂකවරයා බවට මාටින් ස්කෝසේසි පත්වෙයි.

by Yashitha Bhashana

සිනමා ඉතිහාසයේ බිහිවූ විශිෂ්ටතම අධ්‍යක්ෂකවරයා බවට මාටින් ස්කෝසේසි පත්වෙයි.

Share

🎬| Martin Scorsese has been voted as 1st “The Greatest Directors in Movie History”🗳

Ranker වෙබ් අඩවිය විසින් පවත්වනු ලැබූ ඡන්ද විමසීමකදී සිනමා ඉතිහාසයේ විශිෂ්ඨතම අධ්‍යක්ශක වරයා හෙවත් The Greatest Directors in Movie History ලැයිස්තුවේ පළමු ස්ථානය සඳහා The Wolf of Wall Street, Hugo, Goodfellas, Taxi Driver වැනි චිත්‍රපට අධ්‍යක්ශනය කල Martin Scorsese තේරී පත්ව තිබෙනවා මේ සඳහා පරිශීලකයන් 35,000ට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඡන්ද 416,000ක් භාවිතා කර තිබෙනවා.

සුපිරිවීර චිත්‍රපට සහ මාවල් චිත්‍රපට විවේචනයටද මාටින් ස්කෝසේසී ප්‍රසිද්ධය.

පිළිවෙලින් එම ලැයිස්තුවේ දෙවන සහ තෙවන ස්ථාන සඳහා ප්‍රවීණ හොලිවුඩ් අධ්‍යක්ශක දෙපලක් වන Stanley Kubrick සහ Christopher Nolan තේරිපත්ව තිබෙනවා.

Ranker වෙබ් අඩවිය විසින් තේරූ The Greatest Directors in Movie History ලැයිස්තුවේ මුල් 10 පිළිවෙලින්.⬇️

1️⃣ Martin Scorsese
2️⃣ Stanley Kubrick
3️⃣ Christopher Nolan
4️⃣ Quentin Tarantino
5️⃣ Steven Spielberg
6️⃣ Alfred Hitchcock
7️⃣ Francis Ford Coppola
8️⃣ The Coen brothers (Joel Coen and Ethan Coen)
9️⃣ David Fincher
🔟 Akira Kurosawa