🎬| ඩිකැප්‍රියෝ සිනමා ඉතිහාසයේ බිහිවු විශිෂ්ටතම රංගන ශිල්පියෙකු බවට ප්‍රවීණ අධ්‍යක්ෂක මාටින් ස්කෝසේසි පවසයි.

by Menuka Risith

🎬| ඩිකැප්‍රියෝ සිනමා ඉතිහාසයේ බිහිවු විශිෂ්ටතම රංගන ශිල්පියෙකු බවට ප්‍රවීණ අධ්‍යක්ෂක මාටින් ස්කෝසේසි පවසයි.

Share

Leonardo DiCaprio සිනමා ඉතිහාසයේ විශිෂ්ටතම රංගන ශිල්පියෙකු බවට ප්‍රවීණ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂ Martin Scorsese ප්‍රකාශ කරයි.ඔවුන් වසර 23ක් තුල එකතුව චිත්‍රපට 6ක් නිර්මාණය කල බවත් ඔහුට DiCaprio පිළිබඳව විශ්වාස බවත් ඔහුගේ නිර්භීත කම තමන් චිත්‍රපටයක් නිර්මාණය කරන විට ශක්තියක් වූ බවටත් Martin Scorsese විසින් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.“In 23 years, we made 6 pictures together now… I have faith in him. I know I can depend on him... His fearlessness is something which has given me life when I make a film.”

-Martin Scorsese-