තම මිතුරු Kevin Conroy බැට්මෑන් නොමැතිව ජෝකර් හට නැවත හඬකවන්නේ නෑ - මාක් හැමිල්

by Yashitha Bhashana

තම මිතුරු Kevin Conroy 
බැට්මෑන් නොමැතිව ජෝකර් හට නැවත හඬකවන්නේ නෑ - මාක් හැමිල්

Share

🃏| Mark Hamill says he will no longer play The Joker.

තමන් නැවත කිසි දිනෙක ජෝකර් චරිතය සඳහා හඬදායකත්වය නොදෙන බවට Mark Hamill විසින් ප්‍රකාශ කරයි. තම මිත්‍ර Batman සඳහා හඬ කැවූ Kevin Conroy නොමැතිව එය කළ නොහැක්කක් බවට ඔහු විසින් හේතු දක්වා තිබෙනවා.

වසර 30ක් තුල Batman සජීවීකරණ චිත්‍රපට, කතාමාලාවන් සහ වීඩියෝ ක්‍රීඩා සඳහා Batman ලෙස හඬදායකත්වය ලබා දුන් Kevin Conroy පසු ගිය 2022 වසරේ නොවැම්බර් 10වන දින මිය ගියේය.

“Without Batman, crime has no punchline. They would call and say, They want you to do the Joker, and my only question was, Is Kevin Batman? If they said yes, I would say, I’m in, We were like partners. We were like Laurel and Hardy. Without Kevin there, there doesn’t seem to be a Batman for me.”
-Mark Hamill-