මාගට් රොබී හොලිවුඩයේ ලස්සනම කාන්තාව වෙයි.

by Yashitha Bhashana

මාගට් රොබී හොලිවුඩයේ ලස්සනම කාන්තාව වෙයි.

Share

🗳| Margot Robbie has been voted as “Most Beautiful Women in Hollywood”

Ranker වෙබ් අඩවිය විසින් පවත්වනු ලැබූ ඡන්ද විමසීමකදී හොලිවුඩයේ ලස්සනම කාන්තාව හෙවත් The Most Beautiful Women in Hollywood කාණ්ඩය යටතේ පළමු ස්ථානය සඳහා Barbie සහ Harley Quinn ලෙස රංගනයෙන් දායක වූ Margot Robbie තේරීපත්ව තිබෙනවා මේ සඳහා පරිශීලකයන් 260,000 ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඡන්ද මිලියන 5.6ක් භාවිතා කර තිබෙනවා.

එම ලැයිස්තුවේ පිළිවෙලින් දෙවන සහ තුන්වන ස්ථානයට පත්ව ඇත්තේ මාවල් සිනමා විශ්වයේ Black Widow ලෙස ප්‍රසිද්ධ Scarlett Johansson සහ DC සිනමා විශ්වයේ Wonder Woman ලෙස ප්‍රසිද්ධ Gal Gadot වේ.

Ranker වෙබ් අඩවිය විසින් තේරූ හොලිවුඩයේ ලස්සනම කාන්තාවන්ගේ ලැයිස්තුවේ මුල් 10 පිළිවෙලින්.

1️⃣ Margot Robbie
2️⃣ Scarlett Johansson
3️⃣ Gal Gadot
4️⃣ Jessica Alba
5️⃣ Mila Kunis
6️⃣ Charlize Theron
7️⃣ Kate Beckinsale
8️⃣ Natalie Portman
9️⃣ Megan Fox
🔟 Jennifer Lawrence