සුපර්මෑන් ලෙගසි චිත්‍රපටයේ තිර පරීක්ෂණ සඳහා සහභාගි වුවත් තමන්ව චරිතයකට තෝරා නොගත් බවට මැඩිසන් බීයර් කියයි.

by Yashitha Bhashana

සුපර්මෑන් ලෙගසි චිත්‍රපටයේ තිර පරීක්ෂණ සඳහා සහභාගි වුවත් තමන්ව චරිතයකට තෝරා නොගත් බවට මැඩිසන් බීයර් කියයි.

Share

🎬| Madison Beer says she auditioned for a role in ‘Superman: Legacy’ but didn’t get the part.

ජනප්‍රිය ගායිකාවක් වන Madison Beer විසින් තමන් Superman: Legacy චිත්‍රපටයෙහි තිරපරීක්ෂණ සඳහා ඉදිරිපත් වූ බවත් නමුත් චරිතයක් සඳහා තෝරා නොගත් බවට ප්‍රකාශ කරයි.