ලුසිෆර් කතාමාලාව පළමු වරට විකාශය ආරම්භ වී අදට වසර 8ක් සපිරෙයි.

by Menuka Risith

ලුසිෆර් කතාමාලාව පළමු වරට විකාශය ආරම්භ වී අදට වසර 8ක් සපිරෙයි.

Share

DC චිත්‍රකතා ඇසුරෙන් නිර්මාණය කල Lucifer කතාමාලාව විකාශය ආරම්භ වී අදර වසර 8ක් සපිරෙයි.

2016 ජනවාරි 25 වැනිදා සිට කතාසමයන් 6 කතාංග 93ක් සමඟින් 2021 සැප්තැම්බර් 10 වනදා කතාමාලාව විකාශය අවසන් විය.

2018 වසරේ Fox නාලිකාව විසින් 3 වන කතාසමයෙන් කතාමාලාව නවතා දැමූ පසු Netflix ආයතනය විසින් එහි අයිතිය ගෙන 4 වන කතාසමයේ සිට 6 වන කතා සමය දක්වා නිර්මාණය කරන ලදී.