සජිවි-ක්‍රියාදාම Avatar the Last Airbender කතාමාලාව Game of Thrones රසිකයන්ට වඩාත් ගැලපෙන බවට ප්‍රකාශ කරයි

by Menuka Risith

සජිවි-ක්‍රියාදාම Avatar the Last Airbender කතාමාලාව Game of Thrones රසිකයන්ට වඩාත් ගැලපෙන බවට ප්‍රකාශ කරයි

Share

Netflix ඔස්සේ ඔවුන් නිර්මාණය කරන සජීවි-ක්‍රියාදාම Avatar the Last Airbender කාතාමාලාව Game of Thrones කතාමාලාවේ රසිකයන් හට හොඳින්ම ගැලපෙන බවට Avatar the Last Airbender කතාමාලාවේ නිර්මාණ කරුවෙකු සහ විධායක නිෂ්පාදකවරයෙකු වන Albert Kim ප්‍රකාශ කරයි.

කතාමාලාව පෙබරවාරි 22 වනදා Netflix ඔස්සේ නිකුත් වීමට නියමිතයි.