කුං ෆු පැන්ඩා 3වන චිත්‍රපටය නිකුත් වී අදට වසර 9ක් සපිරෙයි.

by Menuka Risith

කුං ෆු පැන්ඩා 3වන චිත්‍රපටය නිකුත් වී අදට වසර 9ක් සපිරෙයි.

Share

ජනප්‍රිය Kung Fu Panda චිත්‍රපටමාලාවේ 3 වන චිත්‍රපටය නිකුත් වී අදට වසර 9ක් සපිරෙයි.

ඇ.ඩො 145ක පිරිවැයකින් නිර්මාණය වූ මෙම චිත්‍රපටය ඇ.ඩො මිලියන 521 ක ආදායමක් ලබාගනිමින් කුංග් ෆු පැන්ඩා චිත්‍රපටමාලාවේ අඩුම ආදායමක් ලද චිත්‍රපටයද වනවා.

Kung Fu Panda 4 වන චිත්‍රපටය මාර්තු 08 වනදා තිරගත වීමට නියමිතයි.