කිසිම ලෙසකින් නැවත Iron Man චරිතය සඳහා පණ නොදෙන බව කෙවින් ෆයිගි ප්‍රකාශ කරයි.

by Yashitha Bhashana

කිසිම ලෙසකින් නැවත Iron Man චරිතය සඳහා පණ නොදෙන බව කෙවින් ෆයිගි ප්‍රකාශ කරයි.

Share

🎬| Kevin Feige says they will not resurrect Iron Man — “We are going to keep that moment & not touch that moment again.”

කිසිම ලෙසකින් නැවත Ironman චරිතය සඳහා පණ දීමක් හෝ නැවතත් නොගෙන්වන බවට Marvel Studioවේ ප්‍රධානී Kevin Fiege ප්‍රකාශ කරයි.

Ironman සඳහා විශිෂ්ට අවසානයක් ලබාදීමට තමන් ඇතුළු කණ්ඩායම වසර ගණනක් මහන්සි වූ බවත් එය වෙනස් කරමින් Ironman චරිතය නැවත මාවල් සිනමා විශ්වය වෙත කැඳවීමට කිසි ලෙසකින් ඔවුන්ට අවශ්‍ය නොවන බවට කෙවින් ෆයිගි වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

“We all worked very hard for many years to get to that. We would never want to magically undo it in any way.”