ජපානය සදමතට ගිය ලොව 5 වෙනි රට ලෙස ඉතිහාස ගත වෙයි.

by Menuka Risith

ජපානය සදමතට ගිය ලොව 5 වෙනි රට ලෙස ඉතිහාස ගත වෙයි.

Share

ජපානය සඳමත යානයක් ගොඩ බැස්සවූ ලොව 5 වැනි රට බවට පත් වෙයි.
සඳමත ජලය හා මිනිස්වාසයට ඇති යෝග්‍යතාව සම්බන්ධයෙන් පර්යේෂණ කටයයුතු කිරීම මෙම යානයේ අරමුණ බවයි පැවසෙන්නේ.

දැනට සඳමත යානයන් ගොඩබස්සවා ඇති රටවල් 5 පිළිවෙලින්⬇️

1️⃣ ඇමරිකාව
2️⃣ රුසියාව
3️⃣ චීනය
4️⃣ ඉන්දියාව
5️⃣ ජපානය