ජොන් වික් 4, මිශන් ඉම්පොසිබල් 7 සමගින් ජවාන් සහා පඨාන් හොදම ක්‍රියාදාම ජවනිකා සදහා පිරිනැමෙන වුල්චර්ස් සම්මානය සදහා නිර්දේශ වෙයි.

by Menuka Risith

ජොන් වික් 4, මිශන් ඉම්පොසිබල් 7 සමගින් ජවාන් සහා පඨාන් හොදම ක්‍රියාදාම ජවනිකා සදහා පිරිනැමෙන වුල්චර්ස් සම්මානය සදහා නිර්දේශ වෙයි.

Share

ෂාරුක් ඛාන්ගේ රංගනයෙන් දායක වූ Pathaan සහ Jawan චිත්‍රපට ද්විත්වය ක්‍රියාදාම ජවනිකා සඳහා පිරිනැමෙන Vulture's Annual Stunt Awards 2023 සඳහා නිර්දේශ වී තිබෙනවා.
මෙම චිත්‍රපට ටොම් කෲස් රංගනයෙන් දායක වූ Mission impossible: Dead Reckoning සහ ජනප්‍රිය John Wick: Chapter 4 වැනි දැවැන්ත හොලිවුඩ් චිත්‍රපට සමඟ එදිරිව තරග කිරීමට නියමිතයි.

මෙම සම්මානය සඳහා නාමයෝජනාවට පත් වූ පළමු ඉන්දියානු චිත්‍රපට යුගලය මෙය වීමද විශේෂත්වයක්

සම්පූර්ණ නාමයෝජනා ලැයිස්තුව⬇️

🎬Best Stunt in an Action Film

▫️The Equalizer 3 (the Stained Glass
Ceiling scene)
▫️Extraction 2 (the Opening Oner)
▫️Jawan (the Highway Chase)
▫️ John Wick: Chapter 4 (the Stair Fight
and Fall)
▫️Mission Impossible: Dead Reckoning
Part One (the Base Jump)

🎬Best Vehicular Stunt

▫️Fast X (the Rome Car Chase)
▫️Ferrari (the Mille Miglia Race)
▫️Jawan (the Highway Chase)
▫️John Wick: Chapter 4 (the Arc de
Triomphe Scene)
▫️Mission Impossible: Dead Reckoning
Part One (the Rome Car Chase)

🎬Best Aerial Stunt

▫️Extraction 2 (the Helicopter Shoot-out)
▫️Godzilla Minus One (the Plane Circling Godzilla)
▫️Kandahar (the Helicopter Fight)
▫️Mission Impossible: Dead Reckoning Part One (the Base Jump)
▫Pathaan (the Jet-Pack Fight)

Via: The Hindu