ජනප්‍රිය Tik Tok තරු Khaby Lame ප්‍රධාන චරිතය රගදක්වන චිත්‍රපටයක් නිවේදනය කරයි.

by Menuka Risith

ජනප්‍රිය Tik Tok තරු Khaby Lame ප්‍රධාන චරිතය රගදක්වන චිත්‍රපටයක් නිවේදනය කරයි.

Share

ජනප්‍රිය Tik Tok ප්‍රහසන තරුවක් වන Khaby Lame සිනමාවට.

00KHABY ලෙස නම් කර ඇති මෙම චිත්‍රපටය spy-comedy යන ශාරණයට අයත් චිත්‍රපටයක් බවත් චිත්‍රපටයෙහි ඔහු රහස් CIA නිළධාරියෙකුගේ චරිතය රඟදක්වන බවටත් චිත්‍රපටයෙහි ක්‍රියාදාම දර්ශන සඳහා ක්‍රියාදාම නළුවෙකු නොගෙන තමන්ම ක්‍රියාදාම ජවනිකා සිදු කිරීම සඳහා පෙනී සිටින බවට ඛාබි ලමේ පවසා ඇති බවට Variety විසින් වාර්තා කරනවා.

“as I asked Marco Belardi, I don’t want to be replaced by a stuntman in the action scenes.”
-Khaby Lame-

Mr. Bean හෙවත් Rowan Atkinson රංගනයෙන් දායක වන Johnny English චිත්‍රපටමාලාව ඉහත සඳහන් spy-comedy ශාරණයට අයත් චිත්‍රපට වේ.