ජනප්‍රිය ඉන්දියානු නිරූපිකාවක් සහ කාමුක නිළියක් වන පූනම් පාන්ඩේ පිළිකාවක් හේතුවෙන් මියයයි.

by The Sri COM

ජනප්‍රිය ඉන්දියානු නිරූපිකාවක් සහ කාමුක නිළියක් වන පූනම් පාන්ඩේ පිළිකාවක් හේතුවෙන් මියයයි.

Share

ජනප්‍රිය ඉන්දියානු නිරූපිකාවක් සහ කාමුක නිළියක් වන Poonam Pandey මියගොස් තිබෙනවා ඒ ඇයට වැළඳී තිබූ ගැබ් ගෙල පිළිකාවක් හේතුවෙන්. මියයන විට ඇය 32 වැනි වියේ පසු විය. OnlyFans ගිණුමක් හිමි එකම ඉන්දියානු නිළිය ඇය වීමද විශේෂත්වයක්.