හින්දි සිනමා ඉතිහාසයේ පළමු දින වැඩිම ආදායමක් ලද චිත්‍රපටය බවට "ජවාන්" පත් වෙයි.

by Yashitha Bhashana

හින්දි සිනමා ඉතිහාසයේ පළමු දින වැඩිම ආදායමක් ලද චිත්‍රපටය බවට "ජවාන්" පත් වෙයි.

Share

🥇| Jawan making biggest opening day in the history of Hindi cinema.


ලොව පුරා ආදායම ඉන්දියානු රුපියල් කෝටි 129.6ක් ලබමින් හිංදි සිනමා ඉතිහාසයේ පළමු දින වැඩිම ආදායමක් ලද චිත්‍රපටය බවට ශාරුක් ඛාන් රංගනයෙන් දායක වන Jawan චිත්‍රපටය පත් වෙයි.