ඇවටාර් 3 රූගත කිරීම් අවසන්...

by Yashitha Bhashana

ඇවටාර් 3 රූගත කිරීම් අවසන්...

Share

🎬| James Cameron says ‘Avatar 3’ is now “into a very hectic 2 years of post-production.” 🌊

අතිශය ජනප්‍රිය Avatar චිත්‍රපටමාලාවේ 3 වන චිත්‍රපටය වන Avatar: The Seed Bearer චිත්‍රපටයේ රූගත කිරීම් අවසන් කර ඇති බවත් මේ වන විට පසු නිශ්පාදන කටයුතු වල පවතින අතර චිත්‍රපටයේ සම්පූර්ණ වැඩකටයුතු අවසන් වීම සඳහා වසර 2ක් පමණ ගත වන බවට අධ්‍යක්ශක James Cameron විසින් ප්‍රකාශ කරයි.

ඇ.ඩො මිලියන 250ක පිරිවැයකින් නිශ්පාදනය වන Avatar 3 චිත්‍රපටය 2025 වසරේ දෙසැම්බර් 19 වැනිදා ලොවපුරා තිරගත වීමට නියමිතය.

චිත්‍රපටයක පසු නිශ්පාදන හෙවත් post production කටයුතු වලදී CGI, VFX හෙවත් පරිඝනක දෘශ්‍ය ප්‍රයෝග, හඬකැවීම්, සංගීතය, සංස්කරණ කටයුතු වැනි දෑ සිදු කරයි.