නවතම Karate Kid චිත්‍රපටයක් නිර්මාණය කරන බවට වාර්තා වෙයි

නවතම Karate Kid චිත්‍රපටයක් නිර්මාණය කරන අතර Jackie Chan Mr. Han ලෙස සම්බන්ධ වන බවත් Jonathan Entwistle විසින් චිත්‍රපටය අධ්‍යක්ශනය කරන බවටත් වාර්තා වෙයි.

by Srimal

නවතම Karate Kid චිත්‍රපටයක් නිර්මාණය කරන බවට වාර්තා වෙයි

Share

🥋| Jackie Chan is in talks to star in Jonathan Entwistle's new ‘Karate Kid’ film.

නවතම Karate Kid චිත්‍රපටයක් නිර්මාණය කරන අතර Jackie Chan Mr. Han ලෙස සම්බන්ධ වන බවත් Jonathan Entwistle විසින් චිත්‍රපටය අධ්‍යක්ශනය කරන බවටත් වාර්තා වෙයි.