හී-මෑන් සජීවී ක්‍රියාදාම චිත්‍රපටයක් නිර්මාණයට සාකච්ඡා..

by Yashitha Bhashana

හී-මෑන් සජීවී ක්‍රියාදාම චිත්‍රපටයක් නිර්මාණයට සාකච්ඡා..

Share

🎬| He-Man and the Masters of the Universe Live-Action movie in discussion at Amazon MGM.

1980 දශකයේ විකාශය වූ අතිශය ජනප්‍රිය සජීවීකරණ කාටුන් කතාමාලාවක් වන He-Man and the Masters of the Universe පාදක සජීවී-ක්‍රියාදාම චිත්‍රපටයක් නිර්මාණයට Amazon සහ MGM ස්ටූඩියෝව විසින් සාකාච්ඡා පවත්වා තිබෙනවා.