අද ලෝක Stranger Things දිනයයි...

by Yashitha Bhashana

අද ලෝක Stranger Things දිනයයි...

Share

අතිශය ජනප්‍රිය Stranger Things කතා මාලාවේ Will Byers අතුරුදහන් වූයේ 1983 නොවැම්බර් 6 දින වන අතර් ඒ හේතුවෙන් සෑම වසරකම නොවැම්බර් 6 වෙනිදා ලෝක Stranger Things දිනය ලෙස නම් කර තිබෙනවා.

Happy Stranger Things Day..

ඔයා කැමතිම Stranger Things චරිතය කවුද?