වැඩිම ආදායමක් ලද ජපන් භාෂාවෙන් නිර්මාණය වූ ගොඩ්සිලා චිත්‍රපටය බවට Godzilla Minus One පත් වෙයි.

by The Sri COM

වැඩිම ආදායමක් ලද ජපන් භාෂාවෙන් නිර්මාණය වූ ගොඩ්සිලා චිත්‍රපටය බවට Godzilla Minus One පත් වෙයි.

Share

📈| Godzilla Minus One has become the highest-grossing Japanese-language Godzilla movie of all time.🎬 ඇ.ඩො මිලියන 80ක ආදායමක් ලබාගනිමින් ලොව පුරා වැඩිම ආදායමක් ලද ජපන් භාශාවෙන් නිර්මාණය වූ Godzilla චිත්‍රපටය බවට පත් වීමට Godzilla Minus One චිත්‍රපටය සමත්ව තිබෙනවා. Godzilla Minus One ඇමරිකාව තුල ආරම්භක දින වැඩිම ආදායමක් ලබාගත් සජීවී-ක්‍රියාදාම ජපන් භාශා චිත්‍රපටය වීමත් සමඟම Domestic ආදායම ඇ.ඩො මිලියන 42ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඇ.ඩො මිලියන 15ක් වැනි අඩු පිරිවැයකින් මෙම චිත්‍රපටය නිර්මාණය කර තිබීමද විශේෂත්වයක්. මෙම චිත්‍රපටයේ කළු-සුදු පිටපතක් 2024 වසරේ ජනවාරි 12 වනදා නැවත ජපානයේ සිනමාශාලවලට නිකුත් වීමට නියමිතයි. Via: CBR