2022 වසරේ හොඳම blockbuster චිත්‍රපටයට හිමි සම්මානය "ගින්දරී 3" දිනාගනී.

by Yashitha Bhashana

2022 වසරේ හොඳම blockbuster චිත්‍රපටයට හිමි සම්මානය "ගින්දරී 3" දිනාගනී.

Share

🎬| Gindari 3 won the Blockbuster movie of the Year award at Derana Lux Film Awards 2023!


2022 වසරේ හොඳම Blockbuster චිත්‍රපටය හෙවත් වැඩිම ආදායමක් ලද චිත්‍රපටයට හිමි සම්මානය දෙරණ ලක්ස් චිත්‍රපට සම්මාන උළෙලේදී ගින්දරී 3 චිත්‍රපටය දිනාගනී.