හොලිවුඩයේ ලස්සනම කාන්තාවන් අතර 3වන ස්ථානය Gal Gadot ට.

by Yashitha Bhashana

හොලිවුඩයේ ලස්සනම කාන්තාවන් අතර 3වන ස්ථානය Gal Gadot ට.

Share

🗳| Gal Gadot has been voted as 3rd “Most Beautiful Women in Hollywood”

Ranker වෙබ් අඩවිය විසින් පවත්වනු ලැබූ ඡන්ද විමසීමකදී හොලිවුඩයේ ලස්සනම කාන්තාව හෙවත් The Most Beautiful Women in Hollywood කාණ්ඩය යටතේ තෙවන ස්ථානය සඳහා ඊශ්‍රායල් ජාතික Gal Gadot තේරීපත්ව තිබෙනවා මේ සඳහා පරිශීලකයන් 260,000 ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඡන්ද මිලියන 5.6ක් භාවිතා කර තිබෙනවා.

එම ලැයිස්තුවේ පිළිවෙලින් පළවන සහ දෙවන ස්ථානයට පත්ව ඇත්තේ Barbie සහ Harley Quinn ලෙස රඟ දැක්වූ Margot Robbie සග මාවල් සිනමා විශ්වයේ Black Widow ලෙස ප්‍රසිද්ධ Scarlett Johansson වේ.

Ranker වෙබ් අඩවිය විසින් තේරූ හොලිවුඩයේ ලස්සනම කාන්තාවන්ගේ ලැයිස්තුවේ මුල් 10 පිළිවෙලින්.

1️⃣ Margot Robbie
2️⃣ Scarlett Johansson
3️⃣ Gal Gadot
4️⃣ Jessica Alba
5️⃣ Mila Kunis
6️⃣ Charlize Theron
7️⃣ Kate Beckinsale
8️⃣ Natalie Portman
9️⃣ Megan Fox
🔟 Jennifer Lawrence