ගජමැන් නිර්මාණ කරුවන්ගේ නවතම චිත්‍රපටය සඳහා රංගන කුසලතාවය ඇති “පිරිමි ළමුන්” සඳහා කෙරෙනු ලබන ආරාධනයයි

by The Sri COM

ගජමැන් නිර්මාණ කරුවන්ගේ නවතම චිත්‍රපටය සඳහා රංගන කුසලතාවය ඇති  “පිරිමි ළමුන්” සඳහා කෙරෙනු ලබන ආරාධනයයි

Share

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම ත්‍රිමාණ සජීවීකරණ චිත්‍රපටයේ නිර්මාණ කරුවන්ගේ නවතම චිත්‍රපටය සඳහා රංගන කුසලතාවය ඇති වයස අවුරුදු 7-12ත් අතර “පිරිමි ළමුන්” සඳහා පමණක් කෙරෙනු ලබන ආරාධනයයි.
ඔබගේ
▫️නම
▫️ලිපිනය
▫️වයස (7-12 අතර වීම අනිවාර්ය වේ)
▫️මෑතකදී ලබාගත් ඡායාරූප කිහිපයක්
සමඟ පහත දුරකථන අංකයට WhatsApp පණිවුඩයක් යොමු කරන්න.
📲 https://wa.me/+94769983448