පළමු සංවත්සරයට සමගාමීව දෙසැම්බර් 8 ගජමෑන් නැවතත් සීමිත දින ගණනකට සිනමාශාලා වලට

by Yashitha Bhashana

පළමු සංවත්සරයට සමගාමීව දෙසැම්බර් 8 ගජමෑන් නැවතත් සීමිත දින ගණනකට සිනමාශාලා වලට

Share

🎬| Gajaman 1st Anniversary celebration release on 8th december.

තිරගත කල පළමු සංවත්සරය සහ නත්තල් උත්සව සමයට සමගාමීව ගජමෑන් චිත්‍රපටය දෙසැම්බර් 08 වනදා සීමිත දින ගණනකට නැවතත් දිවයින පුරා 3D සිනමාශාලාවලට නිකුත් කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ත්‍රිමාණ සජීවිකරණ චිත්‍රපටය සහ වැඩිම ආදායමක් ලද සිංහල චිත්‍රපටය වන්නේ ගජමෑන් චිත්‍රපටය වන අතර බණ්ඩාරවෙල නගරයේ විවෘත කල නවතම 3D සිනමාශාලවෙහි සහ අනුරාධපුර නගරයෙහි Willmax සිනමාශාලාවෙහි විශේෂයෙන් තිරගත වනු ඇත.

අනුරාධපුර Willmax සිනමාශාලාවේ 3D චිත්‍රපටයක් අවසන් වරට තිරගත වූයේ මීට වසර 4ට පෙර වීමද විශේෂත්වයක් ඒ 2019 වසරේ නිකුත් වූ Avengers: Endgame චිත්‍රපටයයි.