ලොව උසම ස්ථානය එවරස්‍ට්ද?

by Yashitha Bhashana

ලොව උසම ස්ථානය එවරස්‍ට්ද?

Share

"ලෝකයේ උසම ස්ථනය එවරස්ට් ද? මවුනා-කියා ද? චිම්බරාසෝ ද?" ⛰️🏔️🗻

"ලොව උසම ස්ථානය කුමක්ද?"

🏔️ මේ ප්‍රශ්නයට ගොඩක් අය දෙන උත්තරය තමයි "එවරස්ට්" කඳු මුදුන කියන එක.

🏔️ හැබැයි ඒක හරි වෙන්නේ "මුහුදු මට්ටමේ සිට උස" කියන එක සැලකුවොත් තමයි.

🏔️ එවරස්ට් මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 8,848 ක් උසයි.

🏔️ ඒත් කන්දක පාදම ඉඳන් උස මැන්නොත් "ලෝකයේ උසම කඳු මුදුන" වෙන්නේ හවායි හි පිහිටා ඇති "මවුනා-කියා" කඳු මුදුන.

🏔️ අක්‍රීය ගිනිකන්දක් වෙන මවුනා-කියා මුහුදු මට්ටමේ සිට උස මීටර් 4,207 ක් වුණත්, පාදමේ සිට ගත්තොත් එය මීටර් 10,207 ක් උසයි.

🏔️ නමුත් එවරස්ට් පාදමේ සිට උස වෙන්නේ මීටර් 4,848 ක් පමණයි.

🏔️ ඉහත ආකාර දෙකට අමතරව ලෝකයේ උසම ස්ථානය මනින තව විදියක් තියෙනවා.

🏔️ ඒ තමයි "පෘථිවි කේන්ද්‍රයේ සිට උස" කියන නිර්වචනය.

🏔️ ඒකට අනුව නම් ලෝකයෙ උසම කඳු මුදුන වෙන්නේ ඉක්වදෝරයේ පිහිටා ඇති "චිමබරාසෝ" කදු මුදුන.

🏔️ අක්‍රීය ගිනිකන්දක් වෙන චිම්බරාසෝ පෘථිවි කේන්ද්‍රයේ සිට කිලෝමීටර් 6384.4 ක් උසින් තමයි පිහිටා තියෙන්නේ.

🏔️ එහෙත් එවරස්ට් පිහිටා තියෙන්නේ පෘථිවි කේන්ද්‍රයේ සිට කිලෝමීටර් 6382.6 ක් උසින්.

ඒ අනුව,

🗻 මුහුදු මට්ටමේ සිට ලොව උසම ස්ථානය - එවරස්ට්
🗻 පාදමේ සිට ලොව උසම ස්ථානය - මවුනා කියා
🗻 පෘථිවි කේන්ද්‍රයේ සිට උසම ස්ථානය - චිමබරාසෝ

විදිහටයි සැලකෙන්නේ.

✍️සටහන: විකුම් හර්ෂණ