අමාරු චක්කරේ ලේසි කරන ක්‍රම ගොඩක් මෙන්න...

by Vikum Harshana

අමාරු චක්කරේ ලේසි කරන ක්‍රම ගොඩක් මෙන්න...

Share


🔅 චක්කරේ පාඩම් කරන්න ඉතින් අපි කවුරුත් ලොකු කැමැත්තක් නෑනේ. පාඩම් කරත් කරන්නේ හැම එකේම 12 වෙනකන් වගේ තමයිනේ.
🔅 අකමැත්තෙන් පාඩම් කරන චක්කරේ වෙනුවට මම අද කියලා දෙන්නම් ලේසියෙන් කරන විදියක් ගොඩක්.
🔅 දන්න ළමයි හැමෝටම කියලා දෙන්න...

✳️ 4 න් වැඩි කරන්න ඕනේ නම් - දෙපාරක් 2 න් වැඩි කරන්න

️⃣ 15 x 4 = ?

15 x 2 = 30 —-> 30 x 2 = 60

️⃣ 36 x 4 = ?

36 x 2 = 72 —-> 72 x 2 = 144

✳️ 8 න් වැඩි කරන්න ඕනේ නම් - තුන් පාරක් 2 න් වැඩි කරන්න

️⃣ 25 x 8 = ?

25 x 2 = 50 —-> 50 x 2 = 100 —-> 100 x 2 = 200

️⃣ 45 x 8 = ?

45 x 2 = 90 —-> 90 x 2 = 180 —-> 180 x 2 = 360

✳️ 5 න් වැඩි කරන්න ඕනේ නම් - 2 න් බෙදලා එක දශම ස්ථානයක් ඉස්සරහට පනින්න (10 න් වැඩි කරන්න)

️⃣ 24 x 5 = ?

24 ÷ 2 = 12 —-> 12 x 10 = 120

️⃣ 35 x 5 = ?

35 ÷ 2 = 17.5 —-> 17.5 x 10 = 175

✳️ 4 න් බෙදන්න ඕනේ නම් - දෙපාරක් 2 න් බෙදන්න

️⃣ 140 ÷ 4 = ?

140 ÷ 2 = 70 —-> 70 ÷ 2 = 35

️⃣ 90 ÷ 4 = ?

90 ÷ 2 = 45 —-> 45 ÷ 2 = 22.5

✳️ 8 න් බෙදන්න ඕනේ නම් - තුන් පාරක් 2 න් බෙදන්න

️⃣ 360 ÷ 8 = ?

360 ÷ 2 = 180 —-> 180 ÷ 2 = 90 —-> 90 ÷ 2 = 45

️⃣ 192 ÷ 8 = ?

192 ÷ 2 = 96 —-> 96 ÷ 2 = 48 —-> 48 ÷ 2 = 24

✳️ 5 න් බෙදන්න ඕනේ නම් - 2 න් වැඩි කරලා එක දශම ස්ථානයක් පිට පස්සට පනින්න (10 න් බෙදන්න)

️⃣ 24 ÷ 5 = ?

24 x 2 = 48 —-> 48 ÷ 10 = 4.8

️⃣ 124 ÷ 5 = ?

124 x 2 = 248 —-> 248 ÷ 10 = 24.8

🔅 මේ වගේ තව කෙටි ක්‍රම එක්ක ඉකමනින් හම්බෙමු.
මේ දේවල් ගැන වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න මගේ Maths Master යූටියුබ් චැනල් එක බලන්න පුළුවන් නම්.
මේවා දන්න ළමයි හැමෝටම කියලා දෙන්න.
ළමයින් හැමෝවම ගණන්වලින් ගොඩ දාමු.
ජය වේවා.